PartyserviceLimburg.nl

Huurvoorwaarden

Algemene verhuur, leverings- en betalingsvoorwaarden van Partyservice Limburg gevestigd te Margraten

Artikel 1: Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Partyservice Limburg (hierna: verhuurder),  betrekking  hebbende op de levering en verhuur van zaken door verhuurder aan degene tot wie het aanbod zich richt c.q. de betreffende wederpartij  (hierna: huurder)

1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de huurder worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voorzover die schriftelijk door Partyservice Limburg zijn aanvaard.

Artikel 2: Betaling

2.1 Betaling van de huurgoederen dient contant bij aflevering voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Leveringsvoorwaarde en montage

3.1 Onder montage wordt verstaand het uitsluitend monteren van feesttenten, springkussens en tapinstallaties. De ruimte waar de tent  opgezet dient te worden dient vrij toegankelijk te zijn, schuift u dus stoelen, tafels, bloembakken etc. tijdig aan de kant.

3.2 De ondergrond waarop de tent geplaatst moet worden, dient vlak te zijn. Houdt u er rekening ermee dat er rondom de tent een afstand van 0,5 meter extra moet zijn. Indien u twijfelt, bestaat er altijd de mogelijkheid dat iemand op locatie komt kijken.

3.3 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ontstane schade tijdens de opbouw of het afbreken van de verhuurde materialen aan het terrein of  aan de ondergrond. Denkt u er s.v.p. aan dat bij sommige tenten en/of weersomstandigheden het noodzakelijk is om grondpennen (van maximaal  80 cm. lang en max. 3 cm breed) en/of verankeringshaken (welke aangebracht dienen te worden d.m.v. een boorhamer en pluggen) te gebruiken. Eventueel herstel van schade aan de bestrating komt voor uw eigen rekening.

3.4 In samenspraak met onze brandbeveiligingsadviseur wij de huurder om een gekeurde brandblusser in de buurt van de tent te hebben. Mocht de  huurder niet in het bezit zijn van een gekeurde brandblusser, bestaat de mogelijkheid om deze bij Partyservice Limburg in te huren.

3.5 De gehuurde goederen zijn tijdens de huurperiode niet automatisch verzekerd. De huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Bij onduidelijkheid dient de huurder contact op te nemen met zijn eigen verzekeringsmaatschappij.

Artikel 4: Overeenkomst en annulering

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat huurder aan Partyservice Limburg telefonisch of per mail laat weten akkoord te gaan en/of de huurovereenkomst ondertekend per post, per mail of per fax wordt geretourneerd aan Partyservice Limburg.

4.2 Eenzijdige annulering zijdens de huurder om welke reden ook is toegestaan voor zover dit tijdig gebeurt. 50% van het totaalbedrag, indien een maand  voor levering geannuleerd wordt. 75% van het totaalbedrag, indien 2 weken voor levering geannuleerd wordt en 100% van het totaalbedrag , indien 1 week voor levering geannuleerd wordt. 

Artikel 5: Prijzen

5.1 De door Partyservice Limburg opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk de prijs inclusief BTW is aangeven.

5.2 De genoemde prijzen voor het huren van onze goederen zijn per dag/weekend, tenzij anders telefonisch of schriftelijk overeengekomen.

5.3 Partyservice Limburg heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken zaken, grondstoffen, onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen  valutawijzigingen) en lasten (waaronder begrepen in- of doorvoerrechten). Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de  overeenkomst plaatsvindt, is de huurder die tevens consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Levering van drank

6.1 Bij levering van drank is de huurder verplicht om deze op aantallen te controleren.

6.2 Eventuele manco’s dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld

6.3 Alle geleverde genuttigde dranken worden in rekening gebracht.

6.4 Alle geleverde dranken die ongeopend zijn worden retour genomen. De verzegeling van een biervat mag niet gebroken zijn.

Artikel 7:  Huurvoorwaarden en aansprakelijkheid

7.1 Bij het afhalen van zaken dient u zich middels een paspoort of identiteitsbewijs (géén rijbewijs) te kunnen legitimeren.

7.2 De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde zaken en is verplicht om zorg te dragen voor de gehuurde zaken. De gehuurde zaken worden schoon afgehaald/geleverd. Huurder dient deze dan ook in dezelfde staat te retourneren. Indien de gehuurde zaken niet schoon geretourneerd worden, dan worden er schoonmaakkosten berekend. De huurder dient glaswerk, porselein en bestek zelf te controleren en voor retournering te reinigen.  De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van de gehuurde zaken.

7.3 Bij brand, beschadiging, breuk, diefstal, schade wegens hagel- of stormschade en/of vandalisme is de huurder aansprakelijk. Aan de huurder zal,  naast de huurprijs, ook de vervangingswaarde of reparatiekosten in rekening worden gebracht. 

7.4 De huurder dient de gehuurde zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op beschadigingen c.q. mankementen. Indien er gebreken zijn moet dit gelijk aan de verhuurder gemeld worden. Gebruik van de goederen heft het recht van reclameren op. 

7.5 Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet aan de huurder ter beschikking gesteld kunnen worden.

7.6 De verhuurder stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende  met de gehuurde goederen, die aan derden aan hun persoon en/of bezittingen wordt toegebracht.

7.7 De huurder is aansprakelijk voor het gehuurde artikel en draagt zorg dat bij beschadiging of een andere vorm van oneffenheid de verhuurder géén nadelige gevolgen ondervindt bij verdere verhuur.

7.8 Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is verboden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

7.9 De huurder dient Partyservice Limburg ten allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen.

7.10 Bij diefstal dient u aangifte te doen bij de politie.

Artikel 8: Weersinvloeden

8.1 Indien de weersinvloeden van dien aard zijn dat het opzetten van een tent onverantwoord is, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor niet  te plaatsen. De huurder kan de verhuurder hiervoor niet aanspreken. Er worden dan alleen de transportkosten berekend aan de huurder. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden schade.

Artikel 9: Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Op de door Partyservice Limburg aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door Partyservice Limburg aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Artikel 10: Mededelingen, gegevens en opgaven

10.1 Mededelingen, gegevens en opgaven door Partyservice Limburg gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook zijn uitsluitend  indicatief bedoeld en voor Partyservice Limburg nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.